Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering 29-3-2022


AAN DE LEDEN VAN VOETBALVERENIGING HAASTRECHT

Datum:  3 maart 2022

Onderwerp: Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering 29-3-2022

 

De afgelopen 2 jaren zijn door corona de algemene ledenvergaderingen van 2020 en 2021 niet doorgegaan.

Daarom nodigt het bestuur van de Voetbalvereniging Haastrecht alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 29 maart om 20.30 uur.

Via de website is al bekend gemaakt dat Martin Breuer en Alex de Jong hun functie binnen het bestuur zullen beëindigen. Het bestuur is op zoek naar vervangers. Kandidaten zijn van harte welkom.

 

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 26 november 2019
 4. Jaarverslagen a)   Secretaris
 5. b) Technische commissie
 6. c) Barcommissie
 7. d) Websitesommissie
 8. e) Sponsorcommissie

f )   Onderhoudscommissie

 1. g) Jubileumcommissie
 2.    Financieel jaarverslag 2020-2021 en Begroting 2021-2022

(de financiële stukken liggen tijdens de vergadering ter inzage)

 1. Verslag kascommissie
 2. Benoeming kascontrolecommissie
 3. Vaststelling contributie
 4. Uitloting obligaties

 

Pauze

 

 1. Bestuursverkiezing:              Aftredend en niet herkiesbaar: Martin Breuer en Alex de Jong
 2.       Jubilarissen
 3. Harmonisatie gemeente Vlist   
 4.  Technische Zaken
 5. 100-jarig jubileum
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

P.S. De Notulen van de vorige algemene ledenvergadering en alle jaarverslagen kunt u binnenkort  downloaden van onze website www.vvhaastrecht.nl. U wordt geacht deze mee te nemen naar de algemene ledenvergadering.  Leden, die geen computer hebben, kunnen de stukken op verzoek uitgereikt krijgen.