Uitnodiging en agenda algemene leden vergadering 26 november


Onderwerp: Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering 26-11-2019

 Het bestuur van de Voetbalvereniging Haastrecht nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 26 november om 20.30 uur.

Vele leden onder ons hebben waarschijnlijk de indruk dat de zaken binnen  onze vereniging op rolletjes lopen,

maar het bestuur kan u verzekeren dat dit allerminst het geval is. Binnen het bestuur zijn Martin Breur en Alex de Jong aftredend die zich na lange overweging weer herkiesbaar gesteld hebben. Het bestuur bestaat uit een 5-tal personen die op de toppen van hun kunnen fungeren. Zij heeft grote behoefte aan versterking en doet een oproep aan de leden om mee te denken over de toekomst van de VVH. Kandidaten zijn van harte welkom.

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 20 november 2018
 4. Jaarverslagen
  a)   Secretaris
  b) Technische commissie
  c) Barcommissie
  d) Website
  e) Sponsorcommissie
  f ) Onderhoudscommissie
  g) Jeugd-activiteitencommissie5.
 5. . Financieel jaarverslag 2018-2019 en Begroting 2019-2020
  (de financiele stukken liggen tijdens de vergadering ter inzage)
 1. Verslag kascommissie
 2. Benoeming kascontrolecommissie
 3. Vaststelling contributie
 4. Uitloting obligaties

Pauze

 1. Bestuurverkiezing:                Aftredend en herkiesbaar: Martin Breuer en Alex de Jong
 2. Jubilarissen
 3. Vrijwilligersbeleid   
 4. Technische Zaken
 5. 100-jarig bestaan 21-4-2021
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

P.S. De notulen van vorige algemene leden vergadering en jaarverslagen kunt u hier downloaden. U wordt geacht deze mee te nemen naar de algemene ledenvergadering.  Leden, die geen computer hebben, kunnen de stukken op verzoek uitgereikt krijgen.