Notulen ALV 2019


 

Notulen jaarvergadering Voetbalvereniging Haastrecht

 

Datum:             26 november 2019

Locatie:            kantine Voetbalvereniging Haastrecht

Bestuur:           Remko Snuverink, Gert Versteeg, Martin Breuer, Lejan Duran en Alex de Jong

Aanwezig:         62 leden

m.k.a:               Gerard Versteeg, Jac de Korte, Rob Imandt en Marja Oskam

 

 1. Opening

Omdat de functie van voorzitter nog steeds vacant is zal Remko Snuverink namens het bestuur de vergadering leiden. Om 20.45 uur opent hij de vergadering en heet vervolgens iedereen van harte welkom en een speciaal welkom aan de ereleden en de leden van verdienste.

In zijn openingswoord geeft hij een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar en doet melding van de huidige actualiteiten waar de VVH mee worden geconfronteerd: zoals

 • het verloop van de overgang van zondag naar zaterdag voetbal (1e elftal)

kampioenen: senioren:  5e elftal en junioren:  JO8/1,  JO10/1,  JO12/1 in najaar 1e         klasse en in voorjaar hoofdklasse

 • goede samenwerking tussen bestuur en de commissies
 • de gunstige financiele situatie van de VVH
 • harmonisatieplan van de gemeente Krimpenerwaard
 • verhuur van onze accommodatie aan de yellowbellies voor naschoolse opvang
 • duurzaamheid door onderzoek naar zonnepanelen en LED verlichting
 • problemen rond bezetting in kantine en keuken
 • de informatievoorziening via de website en narrowcasting door de websitecommissie
 • de vele werkzaamheden van de onderhoudscommissie
 • alle activiteiten van de activiteitencommissie
 • de inzet van de sponsorcommissie

 

Hij dankt alle mensen, die in diverse commissies zitting hebben, voor hun inzet gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor enkele personen die ons dit jaar zijn ontvallen , n.l., buurman Jan Hoogenboom op 14 december 2018, Rolien Versteeg, dochter van bestuurslid Gert Versteeg op 17 maart 2019 en oud-lid Adrie Brouwer de Koning op 4 september2019. Remko vraagt de aanwezigen te gaan staan en een ogenblik van stilte in acht te nemen. Vervolgens wordt de vergadering van 26 november 2019 geopend.

 

 1. Binnengekomen stukken en mededelingen

Er zijn 4 berichten van verhindering binnengekomen, t.w. Gerard Versteeg, Jac de Korte, Rob Imandt en Marja Oskam. Hij meldt dat de notulen van de vorige ALV en de verslagen 2018-2019 van alle commissies via de website opvraagbaar waren en een aantal exemplaren daarvan op de tafels liggen ter inzage.

 

 1. Notulen van de ALV van 20-11-2018

De notulen worden zonder op of aanmerkingen aangenomen.

 

 

 1. Jaarverslagen seizoen 2018-2019

Hieronder treft u de verslagen van de commissies aan voorzien van commentaar en aandachtspunten:

Jaarverslag secretaris

Voor de viering 100 jarig bestaan op 21-4-2021 is een commissie opgericht. Dit  onderwerp staat als agendapunt 14 op de agenda. Verder geen op of aanmerkingen.

Jaarverslag Technische Commissie

Bij de jeugd zijn 2 jeugdspelers dusdanig opgevallen dat zij momenteel bij betaalde clubs actief zijn, t.w. Thijmen Straver bij Excelsior en Luuk den Boer bij Sparta.

Na 10 jaar wedstrijdsecretaris te zijn geweest wordt Ron Antes bedankt voor zijn inzet. Het bestuur en TC zullen op zoek moeten gaan naar een opvolger. Verder geen op of aanmerkingen.

Jaarverslag Barcommissie

Hierin wordt nogmaals de nadruk gelegd op het belang van de barbezetting.

Verder geen op of aanmerkingen.

Jaarverslag Websitecommissie

Alle nieuwsfeiten en informatievoorziening zijn via de website, facebook en narrow-casting voor de leden beschikbaar. Verder geen op of aanmerkingen.

Sponsorcommissie

Wederom is de sponsorcommissie erin geslaagd om een aantal sponsors voor korte of langere periodes aan de VVH te binden. Vooral het geel-zwart diner voor de sponsors was zeer geslaagd. Verder geen op of aanmerkingen.

Onderhoudscommissie

Onze accommodatie wordt door een vaste groep vrijwilligers keurig onderhouden. Met de gemeente is veelvuldig overleg geweest omtrent de staat van de kunstgrasvelden.

Verder geen op of aanmerkingen.

Activiteitencommissie

Voor de thuiswedstrijden tegen Stolwijk, Gouderak, WDS en Cabauw werden succesvolle Super Saterdays  met muziek georganiseerd. Verder geen op of aanmerkingen.

 

 1. Financieel jaarverslag

De jaarrekening 2018-2019 alsmede de begroting 2019-2020 liggen voor de aanwezige leden op de tafels ter inzage. Penningmeester Martin Breuer geeft een toelichting op de jaarrekening 2018-2019, die is samengesteld door Administratiekantoor van der Voet en geeft aan dat het boekjaar van de VVH is afgesloten met een positief resultaat van € 11.720,–.

Vanuit de vergadering worden enkele vragen gesteld die door Martin vakkundig en naar tevredenheid worden beantwoord. Vervolgens geeft Martin een toelichting op de begroting 2019-2020, die eveneens op een positief uitkomt. Hij benadrukt dat de VVH kritisch naar de uitgaven moet blijven kijken en deelt de vergadering tevreden mede dat de vereniging over een ruime liquiditeit beschikt. Martin deelt mede dat de ruime liquiditeit mede te danken is aan Walter Groenendijk die de leden- en sponsoradministratie  al jarenlang uiterst nauwkeurig verzorgd.

 

 1. Verslag kascommissie

Rob Imandt en Mark Nap hebben de jaarrekening en begroting gecontroleerd en  goedgekeurd. Zij stellen de vergadering voor, het bestuur voor haar gevoerde financiële beleid, decharge te verlenen.

 

 

 

 

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie

Rob Imandt neemt afscheid van de kascontrolecommissie en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bewezen diensten.  Mark Nap (was reserve) gaat volgend jaar samen met Leo Honkoop de kascontrole uitvoeren. Als vervanger voor Rob heeft Jurgen den Boer zich aangemeld als reserve.

 

 

 

 1. Vaststelling contributie.

De huidige financiële positie van de VVH  geeft geen reden om de contributie te verhogen. Het bestuur stelt voor om voor het komende boekjaar geen verhoging van de contributie door te voeren. De vergadering gaat hiermede akkoord.

 

 1. Uitloting obligaties:

De volgende obligaties worden uitgeloot:

 

Obligaties van 50 euro

Nummer    6           Wil van den Hoek                     Nummer  59     Bernt  v.d.  Berg

Nummer  55           Andre Hogenboom                   Nummer  71    Elly v.d. Klauw

Nummer    7           Wil van Hoek                            Nummer  52    R.A. Sandbergen

 

Obligaties van 100 euro

Nummer   5            Simone Abel                             Nummer  26   Marcel de Roos

 

Obligatie van 500 euro

Nummer 30            Huug van de Vlist

 

 1. Bestuursverkiezing

Martin Breuer en Alex de Jong zijn aftredend en wederom herkiesbaar. De voorzitter stelt de vergadering voor om Martin en Alex weer voor een volgende termijn te hernoemen. De vergadering gaat akkoord en bedankt de leden voor het in hun gestelde vertrouwen.

 

De volgende leden worden, voor zover aanwezig, gehuldigd voor een jubileum bij de VVH:                                                                                    Lid van verdienste:

Theo Oosterlaken               50 jaar lid                     Leen Noorlander

Dick de Graaf                     25 jaar lid                     Peter van Harmelen

Arjan Brand                        25 jaar lid                     Bart Steenkamer

Peter van Leeuwen                         25 jaar lid                     Hans van der Vlist

Alex de Jong                       25 jaar lid                     Theo Oosterlaken

 

De jubilarissen zijn door het bestuur uitgenodigd. Door Remco worden de bijbehorende versierselen opgespeld. Ze worden bedankt voor hun trouwe lidmaatschap en hun verdienste voor de vereniging. De jubilarissen ontvangen bloemen en een hartelijk applaus van de vergadering.

 

 1. Vrijwilligersbeleid

De voorzitter stelt het vrijwilligersbeleid aan de orde en betoogt dat  vrijwilligers van levensbelang zijn voor een vereniging als v.v.Haastrecht. Onze vereniging kan rekenen op een grote groep vrijwilligers maar heeft dringend versterking nodig binnen bestuur, jeugdtraining, scheidsrechters en aanvullingen binnen diverse commissies.

Om enige interactie tijdens de vergadering te bewerkstelligen heeft Remco een voorzetje gemaakt met onderwerpen en taken die het meest urgent zijn binnen onze vereniging. Daarna werd aan de vergadering gevraagd om zich in groepen te verdelen

om zich in het vrijwilligersbeleid te verdiepen en met ideeën, oplossingen en suggesties  aan te dragen. De uitkomst van de enquête zal de bij de eerstvolgende dagelijkse bestuursvergadering aan de orde komen.

 

 

 1. Technische Zaken

John de Bruin geeft een toelichting waarom uiteindelijk besloten is om voor het standaardteam van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal over te stappen. Onder de selectiespelers is een enquête gehouden die mede heeft bijgedragen heeft tot deze beslissing. Als reden werd opgegeven, geen streekclubs meer om tegen te spelen, steeds grotere afstanden om te spelen, tegen onbekende verenigingen spelen.

Voor bestuur was een van de redenen omzetverlies in de kantine door minder bezoekers.

Voorlopig gaat alleen het 1e elftal naar de zaterdag over. Daarna wordt geïnventariseerd of nog meerdere elftallen naar de zaterdag gaan of kunnen overstappen. Het probleem is of alle elftallen op zaterdag kunnen spelen i.v.m. veldbezetting  en kleedkamerruimte.

 

 1. 100 jarig bestaan (21-4-2021)

Naar aanleiding van het 100- jarig bestaan is een jubileumcommissie opgericht die een programma gaan samenstellen in het jubileumjaar. De concentratie van de festiviteiten richt zich voornamelijk op en rond de datum van oprichting. Jurgen kan in dit beginstadium van de commissie nog geen concrete plannen bekend maken.

      

 1. Rondvraag

Walter Groenendijk:

Bij inschrijving van nieuwe leden wordt nu een formulier toegevoegd om een verplichte keuze te maken uit een lijst van vrijwilligerstaken. N.a.v. deze lijsten en gelijktijdig een inventarisatie bij de overige leden stelt hij voor om deze vrijwilligerstaken te coördineren in een nieuw op te richten vrijwilligerscommissie.

 

In verband met de afwezigheid van erelid Gerard Versteeg vraagt Gerard Straver het laatste woord om het bestuur in deze kleine bezetting te complimenteren met het besturen van onze vereniging. Vervolgens spreekt hij zijn waardering uit aan alle vrijwilligers in de commissies voor de vele werkzaamheden die zij verrichten.

 

 

 1. Sluiting

Tot slot dankt Remco namens het bestuur alle leden, sponsors, vrijwilligers en commissieleden voor hun onverwoestbare bijdrage aan de VVH en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

 

Secretaris Gert Versteeg